free website creation software

DATA PROTECTION NOTICE

 1.  Inleiding:
  Chikara met maatschappelijke zetel te Kontich, Duffelshoek 41 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0478.481.105 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

  Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

  Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 2. Toepassingsgebied
  Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen
  Chikara, met maatschappelijke zetel te Kontich, Duffelshoek 41 en met ondernemeringsnummer BE 0478.481.105, is de verantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

  Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingstreding op 25 mei 2018.

 4. Persoonsgegevens
  Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee : uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon – en gsm-nummer.

  Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

  U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

 5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
  5.1. Klantgegevens/sponsors
  In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens, financiëlen ( identificatie)gegevens, beeld- of geluidsopnames, elektronische identificatiegegevens van onze klanten, medewerkers en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang.

  5.2. Gegevens van leveranciers
  Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens, financiële ( identificatie-gegevens, beeld- of geluidsopnames, identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer uitgegeven door de overheid, elektronische identificatiegegevens van onze leveranciers, evenals hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers, de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang ( zoals voor direct marketing ) Voor direct marketingactiviteiten per e-mail ( zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events ) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

  5.3. Andere gegevens
  Naast de gegevens van klanten, leveranciers, verwerken wij ook persoonsgegevens van andere, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 6.  Duur van de verwerking
  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie die wij met u hebben.

  Klantengegevens en gegevens van leveranciers zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

 7. Rechten
  In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt :
  • Recht op toegang en inzage : u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie : u heeft het recht om rectificatie ( verbetering ) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of beperking : u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens : u heeft het recht de persoonsgegevens die ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar : u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming : indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
  • Automatische beslissing en profilering : wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

  U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Chikara, met contactgegevens Mario.francis@skynet.be, Tel.: 0477/200.296

  Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten zouden geschonden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:     Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
                                                Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
                                                Tel.: 02/274 48 00
                                                Fax: 02/274.48.35
                                                E-mail: contact@apd-gba.be

  U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 8. Doorgifte aan derden
  Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, banken en verzekeringsmaatschappijen, persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon, andere privé-ondernemingen, de geregistreerde persoon zelf, professionele raadgevers van de geregistreerde persoon, werkgever of zakenrelaties van de geregistreerde persoon, individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke , interne diensten van het bedrijf zelf, ander privé-onderneming.
  Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte ( “EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingniveau.
  De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hun aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
  Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij de VZW stoppen. Ook is mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.
  Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 9. Technische en organisatorische maatregelen
  Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  In geen geval kan Chikara aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 10. Toegang door derden
  Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

 11. Nog vragen?
  Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Chikara op, hetzij per post naar Duffelshoek 41, 2550 Kontich of per e-mail aan Mario.francis@skynet.be